Mae Salong Trail - MST2018

ดอยแม่สลอง เชียงราย
10-11 พฤศจิกายน 2561 05:00
ค่าสมัคร

# Earlybird Price
01/01/2018-05/02/2018
Price
​06/02/2018-31/10/2018
9 km THB 1,050 THB 1,200
25 km THB 1,400 THB 1,600
55 km THB 1,800 THB 2,000

กำหนดการ

10/11/2018 ปล่อยตัวระยะ 52K ตี 5 / Cutoff 19.00 / Rolling COT เริ่ม 17.00
11/11/2018 ปล่อยตัวระยะ 25K 06.00 น. / Cutoff 12.00
11/11/2018 ปล่อยตัวระยะ 9K 06.30 น. / Cutoff 12.30

กติกา

ไม่มีการแข่งขัน

รางวัล

รอแบบ

เส้นทาง

อยู่ในระหว่างการปรับเส้นทางเพิ่มดอย

ผู้สนับสนุน